Hoạt động xây dựng

Văn bản pháp lý

Blog và Cuộc Sống

Tổng hợp

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

I. YÊU CẦU CHUNG VỀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 1. Khái niệm kỹ thuật soạn thảo văn bản Kỹ thuật soạn thảo văn bản là tổng t...

PHỤ LỤC 3 THÔNG TƯ SỐ 03/2016/TT-BXD XÁC ĐỊNH CẤP CÔNG TRÌNH

PHỤ LỤC 3 VÍ DỤ XÁC ĐỊNH CẤP CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 3.1. V...

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUY MÔ KẾT CẤU

PHỤ LỤC 2  PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUY MÔ KẾT CẤU (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của B...