Chương II : Xác định khối lượng công tác đất


Xác định kích thước công trình bằng đất
Mục đích
+ Việc tính toán khối lượng công tác đất có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết kế và thi công các công trình liên quan đến công tác đất.
Đối với những công trình dùng để phục vụ thi công những công trình khác như hố móng, rãnh đặt đường ống... khối lượng công tác đất phụ thuộc vào biện pháp thi công, tính chất của đất và chiêu
sâu hố đào quyết định hệ số mái dốc của hố đào.
Các dạng hình khối thường gặp
Các công trình bằng đất có dạng hình khối thường gặp là: hố móng, khối đất đắp.
Để tính thể tích một hố móng như hình vẽ, ta chia hố móng thành những hình khối nhỏ . Cách chia như sau:
Khái niệm : Những công trình đất chạy dài là những công trình có kích thước thứ ba lớn hơn kích thước còn lại rất nhiều như nền đường, đê, đập, bờ kênh. Những công trình này thường có mặt cắt ngang luôn thay đổi theo địa hình.
San bằng theo qui hoạch cho trước: San theo độ cao qui hoạch cho trước, trường hợp này lượng đất thi công trong mặt bằng có thể thay đổi (Vo ≠ 0), có thể đắp thêm đất vào (Vo < 0), có thể đào bớt đi (Vo > 0).Trường hợp này áp dụng khi khối lượng san bằng không lớn.
Trường hợp áp dụng
Khi địa hình khu vực san đơn giản, đường đồng mức thưa, ít cong lượn phức tạp, độ chênh cao nhỏ.
Trình tự tính toán