Blog bạn bè

Luật xây dựng 2015- Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Luật xây dựng 2015
Luật xây dựng 2015
Download : Luật xây dựng 2015.doc
Luật này thay thế Luật Xây dựng số 16/2013/QH13 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

0 nhận xét trong bài "Luật xây dựng 2015- Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014"

Post a Comment

Powered by Blogger.