Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng theo Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG
Kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
(Địa danh), ngày …. tháng …. năm …..


HỢP ĐỒNG
Tư vấn khảo sát xây dựng công trình, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
Số: ……/(Năm) /... (Ký hiệu hợp đồng)

Dự án hoặc công trình hoặc gói thầu
Số ……………
thuộc dự án …………

giữa
(Tên giao dịch của chủ đầu tư)

(Tên giao dịch của Nhà thầu Tư vấn)


Mẫu hợp đồng tư vấn năm moi nhat.doc